Doorgaan naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Versie 1, 1 oktober 2019

Definities
Opdrachtnemer: Empforce draagt zorg voor de uitvoering van de overeengekomen diensten/opdracht.
Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. Overeenkomst: De schriftelijke afspraken ten behoeve van de opdracht die zal worden uitgevoerd door Empforce.

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, die geleverd worden door de opdrachtnemer aan haar opdrachtgevers. Tenzij andere voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn. Ook gelden zij voor offertes. Door ondertekening van de offerte of opdracht aan de opdrachtnemer waarin verwezen wordt naar de algemene voorwaarden, verklaart de opdrachtgever van de inhoud kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden en van toepassing te verklaren.

Artikel 2 Offertes
De door de opdrachtnemer gemaakte offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever aan opdrachtnemer. De in de offerte gemelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn bedragen exclusief BTW en exclusief reiskosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Opdrachten en vrijwaring
De uitvoering van de opdracht geschiedt in opdracht van de opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die verband houden met de uitvoering van de opdracht.

Empforce zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Empforce is steeds bevoegd eventuele aansprakelijkheidsbeperking van derden te aanvaarden.

Artikel 4 Facturering
Facturering vindt plaats direct na beëindiging van de in de betreffende overeenkomst afgesproken werkzaamheden óf bij een langdurige opdracht op maandelijkse basis van nacalculatie van de in die maand verrichte diensten. Indien daartoe redelijkerwijs aanleiding bestaat, is opdrachtnemer gerechtigd om vooruitbetaling, betaling van voorschot of nadere zekerheden ten aanzien van betaling te verlangen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer het recht heeft de uitvoering van de afgesproken diensten op te schorten.

Artikel 5 Betaling
Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum op het door opdrachtnemer aangegeven bank- of gironummer. Bij gebreke zal opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente ex. artikel 6:119a BW over het verschuldigde bedrag verschuldigd. Bij niet tijdige betaling komen alle buitenrechtelijke incassokosten evenals alle gerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van betaling en evenmin tot verrekening van wat opdrachtnemer hem te vorderen heeft met eventuele vordering.

Artikel 6 Informatie
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het steeds tijdig aan opdrachtnemer verstrekken van alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie. Indien de voor de uitvoering van de opdracht de benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

Artikel 7 Vertrouwelijkheid en onpartijdigheid
Opdrachtnemer werkt conform de gedrags- en beroepsregels van de SRA (Stichting Register Arbeidsdeskundigen). Dit betekent ondermeer dat opdrachtnemer verplicht is tot geheimhouding van alle door de opdrachtgever en werknemer verstrekte gegevens en informatie. Daarnaast waarborgen de gedrags- en beroepsregels van de SRA onpartijdigheid.

Artikel 8 Privacy beleid
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming aangescherpt. Binnen deze regelgeving heeft Empforce aangescherpte verplichtingen om de persoonsgegevens van de opdrachtgever en de werknemer te beschermen. Voor hoe dit geregeld is binnen Empforce verwijs ik u naar de Privacyverklaring in de bijlage.

Artikel 9 Klachten
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 7 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden mondeling of schriftelijk te worden gemeld bij opdrachtnemer. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden zoals overeengekomen, alsnog verrichten of herstellen tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. De opdrachtgever dient dit laatste dan schriftelijk kenbaar te maken.

Artikel 10 Overmacht
In geval van overmacht is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor het niet nakomen van de verplichtingen uit de opdrachten en de mogelijk daaruit voortvloeiende schade. De verplichtingen uit de overeenkomst schorten op gedurende de periode dat de overmacht voortduurt. Indien deze periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al uitgevoerde deel c.q. het uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren als betrof het een afzonderlijke opdracht. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor de schade van Empforce, veroorzaakt door de tekortkomingen, zal zijn beperkt tot het bedrag dat onder aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van de aansprakelijkheidsverzekering van Empforce zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het honorarium dat opdrachtnemer voor de werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd hebben dan een half jaar, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden, met een maximum van € 5.000,-.