Privacyverklaring

Versie 1, 1 oktober 2019

In het kader van onze dienstverlening verwerkt Empforce uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Artikel 1 Contactgegevens 

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

 • Jorien van Ammelrooij – Waanders, arbeidsdeskundige en eigenaar van Empforce
 • Meeuwenlaan 8, 2964 HB Groot-Ammers
 • 06 – 30401305
 • jorien@empforce.nl
 • KvK nummer 75888661

Tevens worden persoonsgegevens verwerkt door derden, welke werkzaamheden uitvoeren voor Empforce. Deze uitvoerders hebben zich geconformeerd aan deze privacyverklaring.

Empforce verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Artikel 2 Persoonsgegevens 

Empforce verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Gegevens met betrekking tot functie en dienstverband;
 • Burgerservicenummer indien noodzakelijk voor communicatie met opdrachtgever, dan wel het UWV.
 • Gegevens over de belastbaarheid van werknemer en het verloop van de re-integratie.

Artikel 3 Doeleinden 

Empforce verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het verstrekken van een passend advies in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter of ter preventie van arbeidsongeschiktheid.
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Facturering;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Artikel 4 Grondslagen 

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat de werkgever en de werknemer hier gerechtvaardigde belangen bij hebben. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Maximaal behoud van inzetbaarheid in arbeid.
 • De bescherming van haar financiële belangen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Artikel 5 Verstrekking aan derden 

In het kader van haar dienstverlening kan Empforce persoonsgegevens uitwisselen. Empforce kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, financiële administratie en administratieve ondersteuning bij het opzetten en corrigeren van rapportage en offertes. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Empforce aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Empforce zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële doeleinden of goede doelen.

Artikel 6 Doorgifte van uw gegevens buiten de EER 

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Artikel 7 Hoe lang wij uw gegevens bewaren 

Empforce zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Dit is maximaal 1,5 jaar na het verstrijken van de verplichtingen in het kader van de Wet verbetering Poortwachter en is in aansluiting op het tuchtreglement van SRA. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Empforce zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Artikel 8 Hoe wij uw gegevens beveiligen 

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Empforce passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Artikel 9 Uw rechten 

U heeft het recht om Empforce een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Empforce verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

 • Empforce, jorien@empforce.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Empforce, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 10 Wijzigingen privacyverklaring 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-10-2019. 

Empforce kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.